Poradniki o rodzicielstwie: jak karmić piersią, jak nosić dzieci, poród naturalny, poranik wychowania dzieci, zabawy z niemowlakiem

Ubrania dla dzieci polskich producentów

POZOSTAŃMY W KONTAKCIE
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTER'A I OTRZYMUJ POWIADOMIENIA O NOWOŚCIACH I GORĄCYCH OKAZJACH!
 
Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.milkandlove.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
WWW.MILKANDLOVE.PL

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki zawierania umów sprzedaży
 6. Sposoby płatności
 7. Koszt, termin i sposoby dostawy
 8. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
 9. Tryb postępowania reklamacyjnego
 10. Prawo odstąpienia od umowy
 11. Własność intelektualna
 12. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.milkandlove.pl prowadzony jest przez Juliana Kurzelę wykonującego działalność gospodarczą pod firmą KURZELA CODE JULIAN KURZELA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności: ul. Lipowa 25; 05-079 Okuniew, NIP: 9511727972, REGON: 142679310, adres do doręczeń: Sklep milk & love ul. Londyńska 8, 26-612 Radom; adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@milkandlove.pl, tel. +48 504 224 842.
 2. Sklep www.milkandlove.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.milkandlove.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.milkandlove.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 6. Sklep www.milkandlove.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów wyłącznie na rzecz Konsumentów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz w innych krajach Unii Europejskiej.
 7. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 8. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.milkandlove.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.milkandlove.pl użyte są w celach informacyjnych.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
  a) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  b)Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  c) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.milkandlove.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.milkandlove.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. KLIENT – Usługobiorca będący Konsumentem, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 7. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresemwww.milkandlove.pl
 9. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA –Julian Kurzela wykonujący działalność gospodarczą pod firmą KURZELA CODE JULIAN KURZELA, ul. Lipowa 25; 05-079 Okuniew, NIP: 9511727972, REGON: 142679310.
 10. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 12. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 14. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 15. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.

 III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  a) zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
  b) prowadzenie Konta w Sklepie,
  c) korzystanie z Newslettera.
 1. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  a) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
  b)umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
  c) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  a) komputer z dostępem do Internetu,
  b) dostęp do poczty elektronicznej,
  c) przeglądarka internetowa,
  d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 4. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
 5. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
 6. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.milkandlove.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
 7. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 09:00 do 14:00 Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 14:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
 8. Zawarcie Umowy Sprzedaży.
  a) Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.
  b) Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
 • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
 • oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
 • pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
 • niniejszy Regulamin.

  c) Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 8 lit. b) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 1. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT), który będzie dołączany do przesyłki.

 VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  a) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  b)
  płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności,
  c) Karty płatnicze:
  Visa
  Visa Electron
  MasterCard
  MasterCard Electronic
  Maestro
  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
  d) serwis PayPal dla transakcji zagranicznych.
 1. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer
  10 1050 1025 1000 0091 1490 4833 (ING Bank Śląski S.A.) KURZELA CODE JULIAN KURZELA, ul. Lipowa 25; 05-079 Okuniew, NIP: 9511727972. W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........"
 2. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
 3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
 4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 5. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, Produkt zostanie wysłany dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.
 6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

 VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 3. Przy zakupie produktów powyżej 300 PLN koszt dostawy kurierem InPost pokrywa Sprzedawca (darmowa dostawa od 300 zł nie łączy się z promocjami i rabatami). W przypadku zwrotu części zamówienia, gdy ostateczna kwota zakupionych produktów nie przekracza 300 PLN, doliczany jest koszt przesyłki (opcja wybrana przez Klienta podczas składania zamówienia: koszt kuriera InPost 12 PLN, koszt kuriera FedEX 15 zł PLN).
 4. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej.
 5. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
  a) Czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 2 Dni Roboczych.
  b) Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

VIII. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  a) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
  b) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@milkandlove.pl
  c) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  d) Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 IX. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje z tytułu rękojmi:
  a) Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
  b)Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@milkandlove.pl lub pisemnie na adres: Sklep milk & love ul. Londyńska 8, 26-612 Radom.
  c) W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  d) Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: Sklep milk & love ul. Londyńska 8, 26-612 Radom.
  e) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
  f) W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.

W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@milkandlove.pl
  b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty tradycyjnej albo elektronicznej na adres: sklep@milkandlove.pl.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot Produktu do Sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Produkt należy odesłać na adres: Sklep milk & love ul. Londyńska 8, 26-612 Radom.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Zwrot pieniędzy do Konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 7. W przypadku zwrotu części zakupionych produktów, Sprzedawca dokona zwrotu wartości tylko odesłanych Produktów. Gdy Konsument skorzystał z darmowej dostawy przy zakupie powyżej 300 zł  i dokonał zwrotu części zamówienia i ostateczna kwota zakupionych produktów nie przekracza 300 PLN, zwraca wartość odesłanych produktów jest pomniejszana o koszt przesyłki (opcja wybrana przez Klienta podczas składania zamówienia: koszt kuriera InPost 12 PLN, koszt kuriera FedEX 15 zł PLN).
 8. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:
  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 XI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.milkandlove.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i (z zastrzeżeniem pkt 8 Rozdziału I) są własnością Juliana Kurzeli wykonującego działalność gospodarczą pod firmą KURZELA CODE JULIAN KURZELA, adres miejsca wykonywania działalności: ul. Lipowa 25; 05-079 Okuniew, NIP: 9511727972, REGON: 142679310 oraz adres do doręczeń: ul. Lipowa 25; 05-079 Okuniew. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.milkandlove.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.milkandlove.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  a) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  b) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 1. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 2. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Regulaminy promocji w sklepie www.milkandlove.pl

Regulamin promocji Cyber Monday 30.11.2020 r.

1. Promocja trwa od dnia 30.11.2020 od godziny 00.01 do dnia 30.11.2020 do godziny 23.59.
2. Uczestnik akcji przy zakupach za:
- kwotę minimalną 150 zł (suma zakupionych produktów bez kosztów przesyłki) otrzymuje 10% rabat,
kwotę minimalną 300 zł (suma zakupionych produktów bez kosztów przesyłki) otrzymuje 15% rabat
3. W przypadku zwrotu części zakupionych produktów rabat jest przeliczany do ostatecznej kwoty zakupu i korygowana jest cena produktów według przysługującego rabatu.
4. Rabat nie dotyczy produktów przecenionych. Promocja nie łączy się z innymi rabatami, promocjami i darmową dostawą 
5. Promocją nie są objęte bony podarunkowe.

Regulamin promocji Black Weekend 27-29.11.2020 r.

1. Promocja trwa od dnia 27.11.2020 od godziny 00.01 do dnia 29.11.2020 do godziny 23.59.
2. Uczestnik akcji przy zakupach za:
- kwotę minimalną 150 zł (suma zakupionych produktów bez kosztów przesyłki) otrzymuje 10% rabat,
kwotę minimalną 300 zł (suma zakupionych produktów bez kosztów przesyłki) otrzymuje 15% rabat
kwotę minimalną 450 zł (suma zakupionych produktów bez kosztów przesyłki) otrzymuje 20% rabat.
3. W przypadku zwrotu części zakupionych produktów rabat jest przeliczany do ostatecznej kwoty zakupu i korygowana jest cena produktów według przysługującego rabatu.
4. Rabat nie dotyczy produktów przecenionych. Promocja nie łączy się z innymi rabatami, promocjami i darmową dostawą 
5. Promocją nie są objęte bony podarunkowe.

Regulamin promocji Urodzinowy weekend rabatów 20-22.11.2020 r.

1. Promocja trwa od dnia 20.11.2020 od godziny 20.00 do dnia 22.11.2020 do godziny 23.59.
2. Uczestnik akcji przy zakupach za:
- kwotę minimalną 150 zł (suma zakupionych produktów bez kosztów przesyłki) otrzymuje 10% rabat,
-
kwotę minimalną 300 zł (suma zakupionych produktów bez kosztów przesyłki) otrzymuje 15% rabat.
3. W przypadku zwrotu części zakupionych produktów rabat jest przeliczany do ostatecznej kwoty zakupu i korygowana jest cena produktów według przysługującego rabatu.
4. Rabat nie dotyczy produktów przecenionych. Promocja nie łączy się z innymi rabatami, promocjami i darmową dostawą 
5. Promocją nie są objęte bony podarunkowe.

Regulamin promocji Urodzinowy Weekend Rabatów 13-15.11.2020 r.

1. Promocja trwa od dnia 13.11.2020 od godziny 20.00 do dnia 15.11.2020 do godziny 23.59.
2. Uczestnik akcji przy zakupach za kwotę minimalną 150 zł (suma zakupionych produktów bez kosztów przesyłki) i wpisaniu w pole kupon rabatowy: 4latka otrzymuje 10% rabat.
3. W przypadku zwrotu części zakupionych produktów rabat jest przeliczany do ostatecznej kwoty zakupu i korygowana jest cena produktów według przysługującego rabatu.
4. Rabat nie dotyczy produktów przecenionych. Promocja nie łączy się z innymi rabatami, promocjami i darmową dostawą.
5. Promocją nie są objęte bony podarunkowe.

Regulamin promocji Rabat na 11 listopada 10-11.11.2020 r.

1. Promocja trwa od dnia 10.11.2020 od godziny 22.00 do dnia 11.11.2020 do godziny 23.59.
2. Uczestnik akcji przy zakupach za kwotę minimalną 150 zł (suma zakupionych produktów bez kosztów przesyłki) i wpisaniu w pole kupon rabatowy: 11.11 otrzymuje 10% rabat.
3. W przypadku zwrotu części zakupionych produktów rabat jest przeliczany do ostatecznej kwoty zakupu i korygowana jest cena produktów według przysługującego rabatu.
4. Rabat nie dotyczy produktów przecenionych. Promocja nie łączy się z innymi rabatami, promocjami i darmową dostawą.
5. Promocją nie są objęte bony podarunkowe.

Regulamin Promocji Darmowa dostawa 06-08.11.2020 r.

1. Promocja trwa od dnia 06.11.2020 od godziny 19.30 do dnia 08.11.2020 do godziny 23.59 na stronie www.milkandlove.pl.
2. Uczestnik akcji przy zakupach na www.milkandlove.pl za kwotę minimalną 100 zł i wpisaniu w pole kupon rabatowy: DD11 otrzymuje darmową dostawę kurierem InPost i do Paczkomatu.
4. W przypadku zwrotu części zakupionych produktów rabat jest przeliczany do ostatecznej kwoty zakupu. Jeśli ostateczna kwota po zwrocie nie przekroczy 100 zł doliczany jest koszt wysyłki - 12 zł kurier Inpost lub 13 zł - Paczkomat.
5. Promocja dotyczy wyłącznie wysyłki na terenie Polski.
6. Promocje nie łączą się z innymi rabatami, akcjami promocyjnymi i rabatem na KDR.
7. Promocją nie są objęte elektroniczne bony podarunkowe.

Regulamin promocji Weekend rabatów 30.10-01.11.2020 r.

1. Promocja trwa od dnia 30.10.2020 od godziny 18.00 do dnia 01.11.2020 do godziny 23.59.
2. Uczestnik akcji przy zakupach za kwotę minimalną 150 zł (suma zakupionych produktów bez kosztów przesyłki) i wpisaniu w pole kupon rabatowy: DYNIA otrzymuje 10% rabat.
3. W przypadku zwrotu części zakupionych produktów rabat jest przeliczany do ostatecznej kwoty zakupu i korygowana jest cena produktów według przysługującego rabatu.
4. Rabat nie dotyczy produktów przecenionych. Promocja nie łączy się z innymi rabatami i promocjami. 
5. Promocją nie są objęte bony podarunkowe.

Regulamin promocji Weekend rabatów 23-25.10.2020 r.

1. Promocja trwa od dnia 23.10.2020 od godziny 15.00 do dnia 25.10.2020 do godziny 23.59.
2. Uczestnik akcji przy zakupach za kwotę minimalną 150 zł (suma zakupionych produktów bez kosztów przesyłki) i wpisaniu w pole kupon rabatowy: M&L10 otrzymuje 10% rabat.
3. W przypadku zwrotu części zakupionych produktów rabat jest przeliczany do ostatecznej kwoty zakupu i korygowana jest cena produktów według przysługującego rabatu.
4. Rabat nie dotyczy produktów przecenionych. Promocja nie łączy się z innymi rabatami i promocjami. 
5. Promocją nie są objęte bony podarunkowe.

Regulamin Promocji Darmowa dostawa 16-18.10.2020 r.

1. Promocja trwa od dnia 16.10.2020 od godziny 19.00 do dnia 18.10.2020 do godziny 23.59 na stronie www.milkandlove.pl.
2. Uczestnik akcji przy zakupach na www.milkandlove.pl za kwotę minimalną 100 zł otrzymuje darmową dostawę kurierem InPost.
4. W przypadku zwrotu części zakupionych produktów rabat jest przeliczany do ostatecznej kwoty zakupu. Jeśli ostateczna kwota po zwrocie nie przekroczy 100 zł doliczany jest koszt wysyłki - 12 zł kurier Inpost.
5. Promocja dotyczy wyłącznie wysyłki na terenie Polski.
6. Promocje nie łączą się z innymi rabatami, akcjami promocyjnymi i rabatem na KDR.
7. Promocją nie są objęte elektroniczne bony podarunkowe.

Regulamin promocji Weekend rabatów 09-11.10.2020 r.

1. Promocja trwa od dnia 09.10.2020 od godziny 18.00 do dnia 11.10.2020 do godziny 23.59.
2. Uczestnik akcji przy zakupach za kwotę minimalną 150 zł (suma zakupionych produktów bez kosztów przesyłki) i wpisaniu w pole kupon rabatowy: NEW otrzymuje 10% rabat.
3. W przypadku zwrotu części zakupionych produktów rabat jest przeliczany do ostatecznej kwoty zakupu i korygowana jest cena produktów według przysługującego rabatu.
4. Rabat nie dotyczy produktów przecenionych. Promocja nie łączy się z innymi rabatami i promocjami. 
5. Promocją nie są objęte bony podarunkowe.

Regulamin Promocji na produkty z kolekcji Homewear/Nightwear Night & Day 14.02-31.03.2020 r.

1. Promocja trwa w dniach 14.02-31.03.2020 r.
2. Uczestnik akcji przy zakupach z kolekcji Homewear/Nightwear Night & Day przynajmniej 2 produktów i wpisaniu w pole kupon rabatowy: NandD10 otrzyma 10% rabat.
3. Promocją nie są objęte produkty przecenione. Rabaty nie łączą się z innymi rabatami i akcjami promocyjnymi.
4. W przypadku zwrotu części zakupionych produktów rabat jest przeliczany do ostatecznej kwoty zakupu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl