POZOSTAŃMY W KONTAKCIE
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTER'A I OTRZYMUJ POWIADOMIENIA O NOWOŚCIACH I GORĄCYCH OKAZJACH!

Poradniki o rodzicielstwie: jak karmić piersią, jak nosić dzieci, poród naturalny, poranik wychowania dzieci, zabawy z niemowlakiem

 

Konkurs na Dzień Dziecka!

Konkurs na Dzień Dziecka w milkandlove

Konkurs na Dzień Dziecka!

Do konkursu zapraszamy wszystkie mamy, które należą do grupy milk & love mums na Facebooku! Do grupy można dołączyć tu: https://bit.ly/2MnT80M.
W konkursie do wygrania jest 1 z 4 zestawów kosmetyków marki Pharmaceris!

Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

Wystarczy, że pod postem konkursowym, który znajduje się tutaj: https://tiny.pl/tww5s 
napiszecie, jaką miłą niespodziankę ostatnio sprawiło/-ły Wam Wasze dziecko/dzieci :)
Wśród odpowiedzi wybierzemy te najbardziej kreatywne, docenimy też szczerość ;) 

Konkurs trwa od 31 maja 2019 do 05 czerwca 2019 r. włącznie.

Świętujemy Dzień Dziecka!

Trzymamy za Was kciuki ❤️ 

  

Regulamin konkursu
„Dzień Dziecka”

 1. Organizatorem Konkursu jest Kurzela Code Julian Kurzela z siedziba w Sulejówku przy ulicy Wspólnej 29A (05-070) występujący pod nazwą handlową milk & love.
 2. Warunki udziału w Konkursie
  1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły zamieszkujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą pod warunkiem przedstawienia adresu wysyłki na terenie Polski, dysponujące pełną zdolnością do czynności prawnych, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie („Uczestnicy”) i które zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.
  2. Pracownicy Organizatora jak i Sponsora nagród, jak również członkowie ich najbliższych rodzin, nie mogą brać udziału w Konkursie.
 3. Zasady Konkursu:
  1. Konkurs rozpoczyna się 31 maja 2019r. i kończy się 05 czerwca 2019r.
  2. Konkurs odbywa się na stronie https://milkandlove.pl/
  3. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien wykonać zadanie konkursowe, które brzmi: 
   „Podziel się, jaką miłą niespodziankę ostatnio sprawiło/-ły Wam Wasze dziecko/dzieci.
   Odpowiedź zamieść w komentarzu pod postem na grupie milk & love mums na portalu Facebook (tu: https://tiny.pl/tww5s)”
  4. Jedną spośród czterech Nagród wygrywa Uczestnik Konkursu, który spełnia warunki zawarte w niniejszym regulaminie.
  5. Odpowiedzi konkursowe ocenione zostaną przez Jury składające się z 2 osób: Karoliny Kurzeli i Emilii Szoty.
  6. Jury jako kryteria ocen odpowiedzi konkursowych będzie brało pod uwagę: kreatywność i oryginalność.
  7. Zabronione jest wykorzystanie w Pracy Konkursowej wypowiedzi zawierających treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo i/lub zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, w szczególności wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, naruszających prawa osób trzecich. Wypowiedzi, wykorzystujące treści opisane powyżej zostaną wykluczone z udziału w Konkursie.
  8. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłoszenie w Konkursie jest wytworem jego indywidualnego działania twórczego i przysługują mu osobiste i majątkowe autorskie prawa do pracy, a praca nie narusza praw osób trzecich. Uczestnik ponosi odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie rościć sobie prawa do nadesłanej przez niego pracy, gdy tworząc pracę wykorzystał bezprawnie wizerunek innej osoby lub naruszył jakiekolwiek inne prawa osób trzecich.
  9. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie nadesłanej przez siebie pracy konkursowej przez Organizatora konkursu i Sponsora na prowadzonych przez siebie platformach społecznościowych oraz na stronach internetowych Organizatora i Sponsora.
 4. Nagrody:
  1. Nagrodami w Konkursie są zestawy kosmetyków marki Pharmaceris.
  2. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje roszczenie o wypłatę wartości nagrody w gotówce.
  3. Zwycięzcy Konkursu nie mają możliwości zamiany nagrody na inną.
 1. Wyniki Konkursu
  1. Wybrane zostaną 4 osoby, których odpowiedzi na zadanie konkursowe spełniły kryteria wymienione w części „Zasady konkursu” (pkt. 3)
  2. Decyzja Organizatora w zakresie wyboru nagrodzonych zgłoszeń jest ostateczna i wiążąca.
  3. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w dniu 06 czerwca 2019.
  4. Zwycięzcy konkursu mają 7 dni na przekazanie Organizatorowi swoich danych kontaktowych. Informacje należy przekazać drogą mailową pod adresem: karolina@milkandlove.pl
  5. W przypadku gdy po upływie 7 dni Zwycięzca nie przekaże Organizatorowi danych adresowych jest to równoznaczne z rezygnacją z nagrody.
  6. Organizator obowiązuje się wysłać nagrody w przeciągu 7 dni od daty otrzymania adresu zwycięzcy.
 2. Odpowiedzialność:
  1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie przez Zwycięzcę jego danych kontaktowych, jeżeli z tego powodu nie będzie można skontaktować się ze Zwycięzcą.
  3. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie https://milkandlove.pl/
  4. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook.
  5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Ochrona danych osobowych:
  1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Kurzela Code Julian Kurzela z siedziba w Sulejówku przy ulicy Wspólnej 29A (05-070) występujący pod nazwą handlową milk & love. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: karolina@milkandlove.pl
  3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także w celach marketingowych.
  4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
  5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: a) sprostowania danych, b) usunięcia danych, c) ograniczenia przetwarzania danych, d) przenoszenia danych, e) wniesienia sprzeciwu, f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: a) imię i nazwisko, b) adres e-mail.
  7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
  9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
  10. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa
  11. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
  12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: 1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium